รายชื่อผู้รับผิดชอบศูนย์บริหารจัดการข้อมูลสุขภาพระดับอำเภอ จังหวัดอุดรธานี

 • แจ้งเพื่อทราบ
 • รายชื่อผู้รับผิดชอบงาน 43 แฟ้ม จังหวัดอุดรธานี รายชื่อผู้รับผิดชอบศูนย์บริหารจัดการข้อมูลสุขภาพระดับอำเภอ
  รายชื่อผู้รับผิดชอบศูนย์บริหารจัดการข้อมูลสุขภาพระดับอำเภอ
  พิมพ์รายชื่อตามอำเภอที่เลือก พิมพ์รายชื่อทั้งหมด
  ลำดับ   ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ประเภท
  1 นางดลณภา  ศรีเมือง เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติการ ลูกจ้างชั่วคราว
  2 นางธัญยพิมพ์  ศิริบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ข้าราชการ
  3 นายฐนกร  คำหารพล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ข้าราชการ
  4 นางสาวภัทรพร  กิจควรดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ข้าราชการ
  5 นางดวงพร  แสงสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ข้าราชการ
  6 นายวัชรากร  โพธิ์ศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ข้าราชการ
  7 นายไพฑูรย์  สาสัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานราชการ
  8 นางอมร  คำทะริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ข้าราชการ
  9 นายสงกรานต์  ไชยสมบัติ เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส ข้าราชการ
  10 นายศัลยเวช  บุญมารักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ข้าราชการ
  11 นายพิทยา  ธรรมวงศา นักวิชาการสาธารณสุข พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  12 นายธนศักดิ์  ภักดีนวน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ข้าราชการ
  13 นายประกายเพชร  สาครวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ข้าราชการ
  14 นายมรกต  เครือชารี ปฎิบัติงานสารสนเทศ ข้าราชการ
  15 นายพงศธร  คำบ่อเศร้า เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน ข้าราชการ

  รายการทั้งหมด 71รายการ   ทั้งหมด 5 หน้า : 1 [2][3][4][5] ถัดไป>>