รายชื่อผู้รับผิดชอบศูนย์บริหารจัดการข้อมูลสุขภาพระดับอำเภอ จังหวัดอุดรธานี

 • แจ้งเพื่อทราบ
 • รายชื่อผู้รับผิดชอบศูนย์บริหารจัดการข้อมูลสุขภาพระดับอำเภอ

  ระบบลงทะเบียนผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลระดับอำเภอ จังหวัดอุดรธานี เปิดให้ลงทะเบียน

  ผ่านทาง เว็บไซต์ http://203.157.168.4/work_staff/Data _Center_District/index3.php

  โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  จึงของความร่วมมือมา ณ ที่นี้

  ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี